Keresztelés

Elvi bevezetésként előrebocsátjuk a következőket:
A keresztelés, azaz a keresztségben részesülés, illetve részesítés, olyan református egyházi szertartás , amely a hit szempontjából egészséges családi beágyazottságban - gyermekkorban történik meg. Ebben a tekintetben példa előttünk az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében található két bibliai történet. Az egyik egy  Lídia nevű istenfélő bíborárus asszonyról szól, akinek az Úr megnyitotta szívét. Ezt követően háza népével együtt megkeresztelkedett. A másik eset: Pál apostolékat missziói útjuk  során börtönbe vetik , ahonnan Isten csodás módon kiszabadítja őket. A börtönőr azt kérdezte

a történtek hatása alatt, hogy “Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?”. Ők pedig így válaszoltak: “Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe”. A börtönőr az Isten igéjét befogadta és megkeresztelkedett egész háza népével együtt.
A hitben elkötelezett családokban a lelki élet kibontakozása a következő állomásokon-szakaszokon keresztül történik: egyházi esküvő - keresztség, hitoktatás - hitben való nevelés, konfirmáció - a személyes hitbeli döntés meghozatala ( Jézus Krisztus elfogadása ), végül az egyházi életbe való felelős bekapcsolódás - feladatok,szolgálatok
vállalása.

A Máté evangéliuma 28,18-20-ban leírt jézusi megbízás rendje ( missziói parancsa ) ebben az irányadó, meghatározó a mi számunkra: “…tegyetek tanítvánnyá…megkeresztelve őket…tanítva őket…megtartsák…
Mennybemenetele előtti utolsó szavai parancsként érvényesek a hívőknek.

A keresztségből gyermekkorban kimaradókra felnőttként a Márk 16,16 útmutatása alkalmazható “aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz elkárhozik”. Ebből következik, hogy a keresztség nem üdvözít, de a hívő ember megkeresztelkedik és mindent megtesz családtagjai megkeresztelésének és hitre segítésének érdekében. A keresztség az úrvacsorával együtt kiemelt egyházi szertartás, azaz sákramentum (szentség). A gyermekkeresztségen keresztül vesszük egyházi nyilvántartásba és tartjuk számon a későbbiekben a gyülekezet nagy családjában a hozzánk tartozókat.


Gyakorlati tudnivalók:
Hivatali időben - akár telefonon előre jelezve - lehet bejelentkezni, a keresztelés időpontját kitűzni, teendőket megbeszélni. Keresztelésre felkészítő külön megbeszélést is tartunk a keresztelést megelőzően, egyeztetett időpontban a szülőkkel, keresztszülőkkel. Ezen átbeszélgetjük a keresztelés menetét, értelmét, kinek - kinek hitbeli állapotát és hitbeli növekedésének lehetőségét, valamint elvégezzük az anyakönyvezéshez szükséges adminisztrációt. Igyekszünk a szülőket, keresztszülőket az Úr Jézussal való személyes kapcsolatra eljutás és ápolás tekintetében  bátorítani, támogatni. A keresztszülőség vállalása a keresztgyermekek hitben való nevelésének elkötelezett és céltudatos segítését jelenti. Természetesen a keresztszülőknek is megkeresztelteknek kell lenniük, nem feltétel viszont a rokoni kapcsolat a szülőkkel és a házastársi kapcsolat a keresztszülők között. Kívánatos, hogy a keresztszülők is hitüket gyakorló református keresztyének legyenek.

A keresztségkiszolgáltatása általában a hónap első vasárnapján a 10 órás istentisztelet keretében történik, annak első felében, a szokásos szószéki igehirdetést megelőzően. A keresztelésről az istentiszteletet követően díszes emléklapot adunk át.